Vedtægter for Hauge og omegns borgerforening
Vedtægter for
Hauge og omegns borgerforening

§1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Hauge og omegns borgerforening. Foreningens hjemsted er Herning Kommune. Adressen er hos den til enhver tid siddende formand.
 
§2
Formål
 
Foreningen har til formål at varetage lokale medlemmer og beboeres interesser over for myndigheder og institutioner, samt være tilsluttet fællesudvalget for landsbysamfund under Herning Kommune eller tilsvarende organ. Foreningen skal ligeledes tage initiativ til fællesopgaver lokalt.
 
§3
Økonomi
 
Foreningens økonomi bygger på et kontingent til borgerforeningen ( beløbet vedtages på generalforsamlingen).
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar, undtagen i tilfælde af handlinger eller udeladelse i forhold til foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personlig ansvarspådragende.
 
§4
Medlemmer
 
Der kan kun optages nye medlemmer fra lokalområdet, som er det til enhver tid, af bestyrelsen bestemte geografiske område. Beboere der fraflytter området kan opretholde medlemskabet, ved at betale det af generalforsamlingen, bestemte kontingent.
Indmeldese kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Ved indmeldese udleveres foreningens vedtægter samt medlemskort, mod betaling af medlemsårets kontingent.
Udmeldese sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis der er grund til det.
 
§5
Bestyrelse
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at halvdelen skiftevis afgår i lige og ulige år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer samt sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang i hvert kvartal eller så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
Der føres protokol over afholdte generalforsamlinger og møder med anførelse af alle trufne beslutninger.
Efter behov kan bestyrelsen nedsætte diverse udvalg til løsning af foreningens opgaver. Et udvalg opløses når bestyrelsen finder opgaven udført.
 
§6
Ordinær generalforsamling
 
Generalforsamlingen er foreningens øverst myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis eller bestyrelsen kan vælge at indkalde med brev direkte til medlemmerne´. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indholde:

1: Valg af dirigent og stemmetæller
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4: Indkomne forslag
5: fastsættelse af kontingent
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9: Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Valgbar til bestyrelsen er alle personer over 18 år, der indgår i en husstand der er medlem af foreningen.
Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, herfra dog undtaget vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (Se §9 og §10). Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning.
Der er 1 stemme ved personligt medlemskab og 2 stemmer ved et husstandsmedlemskab.

Ved personvalg foretages skriftlig afstemning såfremt der er flere kandidater til de enkelte poster eller såfremt en kandidat ønsker skriftlig tilkendegivelse af opbakningen. Desuden skal der foretages skriftelig afstemning i andre forslag, såfremt blot en af de stemmeberettigede fremsætter ønske herom. Valg af flere personer i en afstemning sker ved relativt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
 
§7
Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/3-del af medlemmerne fremsætter ønske herom. Anmodningen skal være skriftelig og indholde det/de punkter, som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Anmodningen skal efterkommes senest 4 uger efter at den er fremsendt til bestyrelsen og indkaldes som under ordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de fremsendte.


§8
Regnskab
 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen vælger for 1 år revisor til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde om nødvendigt. 
Kasseren har ansvar for at foreningns regnskab føres forsvarligt med ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen, herunder udarbejde årsregnskab og sikre revisionspåtegning samt evt. udarbejde budget.
 
§9
Vedtægtsændringer
 
Ændring af forandstående vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldesen til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kræver at mindst 1/2delen af de fremmødte stemmer for ændringen.
 
§10
Opløsning
 
Opløsning af foreningen, kan kun finde sted på 2 med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være almindelig flertal blandt de fremmødte medlemmer på begge møder. Evt. midler skal anvendes til almen velgørende formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings bestemmerlser.
 
§11
Ikrafttrædelse
 
Ovenstående vedtægter træder i kraft ved vedtagelse på generalforsamlingen i Hauge og omegns borgerforening den 11. juni 2006.
 
 


 
 
 
Søgning
Søg